ضمن تشکر از جناب بابک منصوری که با رفتار حرفه ای حس خوب یک سرویس دهی مطلوب را فراهم نموده اند ، دستیابی به چنین جایگاهی را به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت روزافزون ایشان را دارم

احمد هدایت فر

ضمن تشکر از جناب بابک منصوری که با رفتار حرفه ای حس خوب یک سرویس دهی مطلوب را فراهم نموده اند ، دستیابی به چنین جایگاهی را به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت روزافزون ایشان را دارم

احمد هدایت فر

ضمن تشکر از جناب بابک منصوری که با رفتار حرفه ای حس خوب یک سرویس دهی مطلوب را فراهم نموده اند ، دستیابی به چنین جایگاهی را به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت روزافزون ایشان را دارم

احمد هدایت فر

ضمن تشکر از جناب بابک منصوری که با رفتار حرفه ای حس خوب یک سرویس دهی مطلوب را فراهم نموده اند ، دستیابی به چنین جایگاهی را به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت روزافزون ایشان را دارم

احمد هدایت فر

فهرست